Menu kategóriíKategórie

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE NÁKUP CEZ INTERNETOVÝ OBCHOD obchodnej spoločnosti KEREX BJ, s. r. o. so sídlom: Priemyselná 3003, 085 01 Bardejov, IČO 45 297 461, zápis: OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 22343/P (ďalej ako ,,obchodné podmienky“)

 
Článok 1.

Vymedzenie pojmov

 

1.  Prevádzkovateľom internetového obchodu a teda predávajúcim je:
Obchodné meno:   Kerex BJ, s. r. o,
Sídlo:                        Priemyselná 3003, 085 01 Bardejov
IČO:                          45297461
IČ DPH:                   SK2022931702
Zápis:                      Obchodný register Okresného súdu Prešov Oddiel: Sro, Vložka č. 22343/P
Telefón:                    +421 915 280 480
E-mail:                     info@nabytokdokupelne.sk
(ďalej len ,,predávajúci“)

 

2.  Kupujúci - Kupujúci je každá fyzická, alebo právnicka osoba, ktorá súhlasí s obchodnými podmienkami a objedná si tovar prostredníctvom internetového obchodu www.nabytokdokupelne.sk (ďalej len ,,kupujúci“) Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
3.  Tovar - sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
4.  Objednávka – je kúpnou zmluvou, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru.
5.  Potvrdenie objednávky predávajúcim - uzatvorenie kúpnej zmluvy.
6.  Kúpna cena - cena platná v deň odoslania objednávky kupujúcim,
7.  Dodacia lehota – lehota garantovaná predajcom. Je uvedená pri danom tovare alebo pri potvrdení objednávky.

Článok 2

Práva a povinnosti zmluvných strán

1.  Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

2.  Kupujúci je povinný:

a)      prevziať objednaný tovar,

b)      zaplatiť za tovar dohodnutú cenu predávajúcemu,

c)      prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní. Pri zistení poškodenia obalu je nutné spísať škodový zápis s prepravcom !

3.  Predávajúci je povinný:

a)      dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,

b)      spolu s tovar alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar a reklamačný list.

 

Článok 3.

Objednávka tovaru

  1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.
  2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.
  3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je odoslanie tovaru.
  4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 3. tohto článku.
  5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

 

Článok 4.

Storno objednávky

  1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa.

 

Článok 5.

Cena, platobné podmienky, doba a spôsob dodania tovaru

1.  Pre našich zákazníkov platia ceny uvedené v našom obchode v čase objednávania tovaru. Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané vrátane zodpovedajúcej DPH 20%.

Až do zaplatenia plnej sumy za tovar zostáva tovar vo vlastníctve predávajúceho.

2.  Kupujúci môže za tovar zaplatiť jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) Prevod na účet/ Vklad na účet


b) Dobierkou – platíte priamo kuriérovi za tovar pri preberaní tovaru

c) Platba pri osobnom odbere v kamennej predajni

3.  Pri každom výrobku ponúkanom v internetovom obchode je uvedená dodacia lehote pre dodanie tovaru.

V  prípade ak sa doba dodania tovaru predĺži a to zo strany výrobcu je predávajúci povinný neodkladne informovať kupujúceho o tejto skutočnosti.

4.  Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

5.  Spôsob dopravy:

-         kuriérom

-         osobné v kamennej predajni

Článok 6.

Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z.z.  odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.

Tovar bude prevzatý späť len za predpokladu, že budú splnené nasledujúce podmienky:

  • musí byť vrátený kompletný (vrátane príslušenstva a priloženej dokumentácie) s originálnym dokladom o kúpe.
  • tovar musí byť zaslaný do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy 

 

Tovar odporúčame poslať doporučene a poistene.  Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru bude kúpna cena vrátená prevodom na bankový účet a to po fyzickom prijatí tovaru. Suma bude vrátená do 14 dní od dorúčenia odstúpenia od zmluvy

Tovar nezasielajte na dobierku, takto zaslaný nebude prevzatý.

Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru. Kupujúci môže požiadať dodávateľa o odvoz vráteného tovaru, v takom prípade má dodávateľ právo na poplatok za odvoz vo výške ceny za doručenie tovaru.

V prípade nedodania kompletného tovaru sa termín vrátenia peňazí posúva do doby, kým budú chýbajúce časti dodané.V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť alebo bude uschovaný v našom sklade.

Na odstúpenie od zmluvy do 14 dní nevzniká nárok pri atypickom nábytku vyhotovenom na individuálnu požiadavku zákazníka.

Článok 7.

Poštovné a balné


Poštovné a balné je v rámci územia SR zdarma.Každý kus nábytku je dodávaný v zmontovanom stave. Nábytok je doručovaný kuriérmi GLS alebo Slovenskej pošty. Výrobky z kategórie kúpeľnové doplnky sú doručované prostredníctvom Slovenskej pošty ako bežný balík. (nie prostredníctvom kuriéra).

Článok 8.

Záručná lehota

1.  Faktúra za tovar slúži zároveň ako záručný list a je súčasťou dodaného tovaru.
 
2.  Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.

3.  Práva zo zodpovednosti za záručné vady zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

 

Článok 9.

Reklamácia

Bližšie informácie a presné podmienky nájdete v časti Reklamačný poriadok a vrátenie tovaru.

 

Článok 10.

Ochrana osobných údajov

1.  Kupujúci vyhlasuje, že registráciou udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov vedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy. Medzi tieto údaje patrí:

- meno, priezvisko

- adresa doručenia

- emailová adresa

- telefónné číslo

Všetky tieto údaje sú uložené bezpečne v našej databáze a prístup má k nim len oprávnená osoba, ktorá objednávky spracúva. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš fakturačný a účtovný systém. Počas návštevy kupujúceho sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli).

2.  Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje kupujúceho nebude poskytnuté tretej osobe ani nijak inak zverejnené, okrem prepravnej spoločnosti, ktorá doručuje na adresu kupujúceho objednaný tovar. V prípade povinnosti vyplývajúcej zo zákona, sprístupní prevádzkovateľ (predávajúci) osobné údaje tretej osobe (polícia, prokuratúra) len v zmysle a znení zákona.

3. Kupujúci ma kedykoľvek možnosť po prihlásení svoje údaje v systéme zmeniť. V prípade, že chce kupujúci svoj účet v eshope zrušiť, stačí o to požiadať prevádzkovateľa na tejto emailovej adrese: info@nabytokdokupelne.sk. Konto tak bude zrušené.

3.  Prevádzkovateľ vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje spracováva výhradne v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov v znení platných noviel.

 

Článok 11

Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.

2.  Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

3. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

4. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

 

 


V našej ponuke nájdete kúpeľňový nábytok , ktorý sa hodí do akéhokoľvek typu kúpeľne. Či už máte radi klasiku v podobe bieleho nábytku, alebo chcete prispôsobiť svoj nábytok k obkladu v kúpeľni. Hľadáte kúpeľňový nábytok presných rozmerov? Ani to nie je pre nás problém, ponúkame nábytok skutočne pre každú kúpeľňu. Ak ste si v našej ponuke nenašli kúpeľňový nábytok podľa Vašich požiadaviek, rozmerov či predstáv, napíšte nám. Nábytok zhotovíme podľa vašich prianí. Náš internetový obchod sme doplnili aj o praktické súčasti, bez ktorých sa žiadna kúpeľňa nezaobíde, či už ide o batérie, zrkadlá, svietidlá, či šikovné úložné riešenia.

Tento e-shop je certifikovaný.